Lão Hậm

By Văn Nghệ Xứ Thanh

Vî chång l·o chØ cã mét môn con. RÊt may lµ con trai. L·o ®Æt tªn con lµ Hù. L·o b¶o ®Æt nh­ thÕ cho vÇn dÔ gäi. ë lµng khi vî chång son ®Î con ®Çu ®Æt tªn cho con c¶ hai vî chång ®Òu ®­îc d©n lµng gäi chung b»ng tªn con

More...